top of page

הסכם השתתפות בטיול רכבי איזיריידר

לאחר שקראתי את ההסכם בעיון, הריני הח"מ (להלן: "המשתמש") מצהיר בזאת כדלקמן:

ידוע לי כי הנהיגה בכלי הרכב מסוג איזיריידר מורשת אך ורק לבעלי רישיון נהיגה מסוג' ב' בתוקף מגיל 16-70, והנני מצהיר כי הנני בעל רישיון נהיגה מסוג זה הנמצא בתוקף וכי רישיוני זה אינו נמצא בשלילה כעת.

הנני מצהיר כי ידוע לי שהנהיגה לילדים ו/או מי שאינו בן 16-70, כאמור בסעיף 1 לעיל, אסורה בהחלט.

קיבלתי הדרכה והסבר מפורט על מסלול הטיול בו מותר לי לנסוע באיזיריידר הנ"ל ואני מודע לסיכונים ולבעיות הכרוכות בנסיעה אם לא אשמור על ההוראות וההסברים שניתנו לי.

אני מתחייב לא לנסוע ו/או לסטות מחוץ למסלול הטיול ולנהוג בזהירות מקסימלית ביודעי כי במסלול נמצאים מטיילים ויש סיכוי לפגיעה בהם.

הנני אחראי לשלמותו של האיזיריידר ומתחייב להחזירו במצב תקין, כפי שקיבלתי אותו. במידה וייגרם לאיזיריידר נזק כלשהו כתוצאה מנהיגה רשלנית ו/או שימוש חריג ובלתי סביר אני מתחייב לשלם את הסכום שיידרש ממני בגין הנזק לפי מחיר התיקון שיידרש לתיקונו במוסך מורשה.

הנני אחראי בלעדי לכל הנוסעים עימי באיזיריידר וכן הנני אחראי לכל נזק אשר ייגרם למטיילים או הולכי רגל בדרך או באתר, כתוצאה מהנסיעה ו/או השימוש באיזיריידר

בדקתי וניסיתי את האיזיריידר שקיבלתי ומצאתי אותו תקין לנסיעה, לרבות הבלמים ואני יודע להשתמש באיזיריידר ומצאתי שהאיזיריידר תקין לחלוטין.

אין לי ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מפעילי השירות ו/או בעלי האיזיריידר ו/או המדריכים (להלן : "העסק" ) וזאת מכל סיבה שהיא.

ידוע לי כי לאחר החתימה על הסכם זה, תבוצע שיחת הסברה מפורטת/צפייה בסרטון הדרכה על השימוש באיזיריידר.

לתשומת ליבך!!!!
השימוש באיזיריידר הינה באחריות הבלעדית של המשתמש והנוסעים עימו באיזיריידר.
הובהר למשתמש כי במקרה של תביעת פוליסת ביטוח החובה של האיזיריידר, יחויב השוכר בתשלום דמי ההשתתפות העצמית. (לנזקי גוף, ו/או צד ג', ו/או נזק לאיזיריידר).  

פרטי המשתמש:

bottom of page