top of page

הסכם השכרת אופניים

לאחר שקראתי את ההסכם בעיון, הריני הח"מ (להלן: "המשתמש") מצהיר בזאת כדלקמן:

ידוע לי כי הרכיבה בשבילי פארק אלונה והסביבה להלן: "השביל" מותרת אך ורק בשביל האופניים המסומן במפה.

ידוע לי כי חלק מהשבילים עוברים בדרכים המשותפות לרכב מנועי ולפיכך הריני מתחייב/ת לרכוב במשנה זהירות ולתת זכות קדימה לרכב מנועי ולהולכי רגל .

הנני מתחייב/ת להתאים את הרכיבה לתנאי השטח וליכולותיי. קטעים בהם העבירות בהם קשה, הריני מתחייב/ת לעבור אותם רגלית .

ידוע לי כי השביל נועד לרוכבים מנוסים ומיומנים בלבד וכל רוכב מתחת לגיל 12 חייב ליווי מבוגר.

הריני מתחייב/ת לחבוש קסדה במהלך כל הרכיבה וההליכה וכי האחריות על כך מוטלת עליי בלבד.

ידוע לי כי הרכיבה בשעות החשכה אסורה.

הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי תכנון הרכיבה בהתאם לתנאי מזג האוויר הינה באחריותי. ידוע לי כי אין לרכוב בשביל בימי גשם ואין לחצות ערוצי נחל זורמים ובימי שרב יש להימנע מרכיבה ולהישמר מהתייבשות וממכת חום.

הריני מתחייב/ת לעקוב אחר השילוט המוצב בשביל ולהישמע להוראות השילוט.

הנני מתחייב/ת בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך ומתן דגש משמעותי לנושא הבטיחות ואעשה כל שביכולתי על מנת למנוע מפגעים ולהימנע מנזקים ,קטיף תוצרץ חקלאית, השארת פסולת בשטח, כניסה לשטחים פרטיים/מגודרים.

הריני מצהיר/ה כי הרכיבה בשביל היא באחריותי בלבד. אף גורם לא יהיה אחראי לכל פגיעה ונזק שייגרמו לי או למי מטעמי בשביל שבו הותרה הרכיבה ו/או בשבילים אחרים.

הריני מתחייב/ת למלא אחר הוראות החברה בכל הנוגע לשמירה על הבטיחות בפארק אלונה ובסביבה.

הנני אחראי לשלמותם של האופניים ומתחייב להחזירם במצב תקין, כפי שקיבלתי אותם. במידה וייגרם לאופניים נזק כלשהו כתוצאה מרכיבה רשלנית/תאונה ו/או שימוש חריג ובלתי סביר אני מתחייב לשלם את מלוא הסכום שיידרש ממני בגין הנזק לפי מחיר התיקון שיידרש לתיקונים בחנות אופניים מורשה.

במקרה של גניבת האופניים אני מתחייב לשלם את מלוא הסכום של האופניים על פי קבלה שתוצג לי המראה את ערך קניית האופניים.

כל איחור מעבר לשלוש שעות השכרה יחויב בתוספת תשלום כפי שמופיע במחירון החברה.

הריני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את התחייבויותיי הנ"ל.

 

פרטי המשתמש:

bottom of page