top of page

הסכם השתתפות בטיול רכבי טוקטוק

לאחר שקראתי את ההסכם בעיון, הריני הח"מ (להלן: "המשתמש") מצהיר בזאת כדלקמן:

ידוע לי כי הנהיגה בכלי הרכב מסוג קלנועית/טוקטוק/קלאבקאר/רכב גולף (להלן: "קלנועית") מורשת אך ורק לבעלי רישיון נהיגה מסוג' ב' בתוקף מגיל 18-70, והנני מצהיר כי הנני בעל רישיון נהיגה מסוג זה הנמצא בתוקף וכי רישיוני זה אינו נמצא בשלילה כעת.

הנני מצהיר כי ידוע לי שהנהיגה לילדים ו/או מי שאינו אוחז רישיון נהיגה בתוקף, כאמור בסעיף 1 לעיל, אסורה בהחלט.

אקבל הדרכה והסבר מפורט על מסלול הטיול בו מותר לי לנסוע בקלנועית הנ"ל ואני מודע לסיכונים ולבעיות הכרוכות בנסיעה אם לא אשמור על ההוראות וההסברים שינתנו לי.

אני מתחייב לא לנסוע ו/או לסטות מחוץ למסלול הטיול ולנהוג בזהירות מקסימלית ביודעי כי במסלול נמצאים מטיילים ויש סיכוי לפגיעה בהם.

הנני אחראי לשלמותה של הקלנועית ומתחייב להחזירה במצב תקין, כפי שאקבל אותה. במידה וייגרם לקלנועית נזק כלשהו כתוצאה מנהיגה רשלנית ו/או שימוש חריג ובלתי סביר אני מתחייב לשלם את הסכום שיידרש ממני בגין הנזק לפי מחיר התיקון שיידרש לתיקונה במוסך מורשה.

הנני אחראי בלעדי לכל הנוסעים עימי בקלנועית וכן הנני אחראי לכל נזק אשר ייגרם למטיילים או הולכי רגל בדרך או באתר, כתוצאה מהנסיעה ו/או השימוש בקלנועית.

אבדוק ואנסה את הקלנועית שקיבלתי ומצאתי אותה תקינה לנסיעה, לרבות הבלמים .

אין לי ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מפעילי השירות ו/או בעלי הקלנועית ו/או המדריכים (להלן : "העסק" ) וזאת מכל סיבה שהיא.

ידוע לי כי לאחר החתימה על הסכם זה, תבוצע שיחת הסברה מפורטת על השימוש בקלנועית.

לתשומת ליבך!

השימוש בקלנועית הינה באחריות הבלעדית של המשתמש והנוסעים עימו בקלנועית.

הובהר למשתמש כי במקרה של תביעת פוליסת ביטוח החובה של הקלנועית, יחויב השוכר בתשלום דמי ההשתתפות העצמית. (לנזקי גוף, ו/או צד ג', ו/או נזק לקלנועית).

פרטי המשתמש:

bottom of page